PCS电器设备
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 000003000000139746 DP数据光端机;CI-PF110 华新红塔水泥(景洪)有限公司 2 PC 2019-08-24 要求:ET200M/LINK/IM153-2BA82-0XB0、DP数据光端机/CI-PF110-M722TD、DP接口带终端/SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2是余热发电系统模块组件,请依据要求型号采购,吞卡机/TTCE-M100-C是水泥出厂收卡装置。(韩建敏)
2 000004500000070726 吞卡机;M100 华新红塔水泥(景洪)有限公司 1 PC 2019-08-24
3 000003000000155634 DP接口带终端;SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 华新红塔水泥(景洪)有限公司 10 PC 2019-08-24
4 000003000000149093 ET200M/LINK;IM153-2BA82-0XB0 华新红塔水泥(景洪)有限公司 2 PC 2019-08-24
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!